Albania’s Business Generation

Public in: 26/05/2017

ABG është kursi i parë i sipërmarrjes në Tiranë vetëm për të rinj 15-21 vjeç që të kthejnë idetë e tyre në kompani ose biznese të suksesshme. Kohëzgjatja e këtij kursi është 8 ditë.
Aplikantët e përzgjedhur do krijojnë skuadrat e tyre në bazë të roleve të një nisme sipërmarrjeje dhe interesave të përbashkëta. Secila skuadër do të përftojë trajtimin e duhur për nisjen e një sipërmarrjeje.

Kurrikula e përdorur është e bazuar në përvoja nga MIT Launch Clubs dhe përshtatja për mjedis real nga përvoja me Kokomo Entrepreneurs.

Të gjithë gjimnazistët e Tiranës janë të ftuar të aplikojnë për t’u bërë pjesë e ABG deri më 25 Maj. ABG është një eksperiencë e vlefshme dhe për këdo me anë të përvojës së punës në grup, projekteve të pavarura, dhe aktivizimit në shoqëri.

Lista e fundit e aplikantëve fitues publikohet javën e fundit të Majit.

Në fund të kursit do shpërndahen certifikata për të gjithë pjesëmarrësit. Skuadra fituese do të përftojë mbështetje strategjike të mëtejshme për projekti e tyre.

Seksioni 1:
8 Qershor — 15 Qershor
Seksioni 2:
16 Qershor — 23 Qershor

Pagesa: 4500 Lekë

Apliko tek http://albusinessgen.com/
_______________________________________________

ABG is the first entrepreneurship course in Tirana designed for young people aged 15-21 to transform their ideas into successful startups. A session of ABG lasts 8 days.

The admitted applicants are going to form their teams according to the roles and tasks of a startup, as well as according to common fields of interest. Each team is going to get the necessary training to undergo at least the initial stages of a startup.

Albania’s Business Generation’s curricula is designated from the lessons of MIT Launch Clubs and adapted for the real needs of high schoolers from the experience with Kokomo Entrepreneurs.

Every high schooler in Tirana is more than welcome to apply until the application deadline: 25 May. ABG gives the opportunity for a very valuable experience to each participant by stimulating teamwork, independent project work, and social interaction.

The last of admission notifications are going to be announced by the last week of May.

Each participant is going to earn a certificate of participation. The winning team are going to also win further advisory support on their startup.

Program fee: 4500 Lekë

Apply at http://albusinessgen.com/